Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Затверджено
рішенням Вченої ради
юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка
2 липня 2003 р. (прот. №10)ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (далі ЛНУ ім. І. Франка) є об’єднанням студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях.
1.2. СНТ створюється при юридичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка і є неприбутковою громадською організацією, яка може набути статусу юридичної особи.
1.3. СНТ діє на підставі Положення про СНТ, має власну символіку та постійно діючі органи.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ

2.1. Метою діяльності СНТ є здійснення, спільно з адміністрацією та викладачами юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, діяльності з організації, координації та заохочення наукової роботи студентів юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка та задоволення на цій основі дослідницьких потреб та інтересів студентів.
2.2. Завданнями діяльності СНТ є:
2.2.1. Координація роботи студентських наукових гуртків юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка;
2.2.2. Організація конференцій, семінарів, дебатів та інших наукових заходів;
2.2.3. Видання періодичних та неперіодичних видань студентських наукових праць;
2.2.4. Співробітництво з навчальними закладами та громадськими організаціями у сфері правових досліджень студентів;
2.2.5. Сприяння студентській науково-дослідницькій роботі шляхом надання матеріальної та іншої допомоги;
2.2.6. Створення допоміжних органів та організацій з метою поліпшення студентської науково-дослідницької роботи;
2.2.7. Залучення спонсорської та благодійницької допомоги на проведення студентських наукових досліджень у сфері правознавства та проведення наукових заходів;
2.2.8. Участь у формуванні, спільно з адміністрацією та кафедрами факультету, програм наукової роботи студентів юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка та сприяння їх реалізації.
2.2.9. Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення СНТ.

3. ЧЛЕНИ СНТ

3.1. СНТ складається з дійсних та почесних індивідуальних членів, а також з наукових гуртків юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка як колективних членів СНТ.
3.2. Дійсними членами СНТ можуть стати студенти юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, які займаються або бажають займатися науковою роботою.
3.3. Студент, який має бажання стати членом СНТ, подає Голові СНТ заяву, в якій повинні бути зазначені його прізвище, ім’я та по-батькові, курс, номер академічної групи, напрямок наукових досліджень, яким займається чи бажає займатися студент. До заяви додаються:
А)рекомендація наукового керівника гуртка, у якому бере участь студент, або
Б)рекомендація наукового керівника від кафедри юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка або іншого авторитетного навчального юридичного закладу, чи вченого-юриста (доцента чи професора).
3.4. Остаточне рішення про прийняття в члени СНТ приймає Рада СНТ за поданням Голови СНТ.
3.5. За результатами навчального року Голова СНТ, за погодженням з відповідними науковими керівниками, рекомендує студентів, які відзначилися особливою активністю у науковій діяльності, до нагородження грамотами чи до інших заохочень від імені деканату юридичного факультету або ректорату університету.
3.6. Почесним членом СНТ може стати будь-яка особа за рішенням Ради СНТ за особливі заслуги перед СНТ або особливі досягнення в науково-дослідній роботі у сфері юриспруденції.
3.7. Колективними членами СНТ є наукові гуртки юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка. Представниками наукових гуртків в СНТ є їхні старости або інші постійні учасники за умови відсутності старости наукового гуртка.

4. СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

4.1. На юридичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка за рішенням відповідних кафедр створюються студентські наукові гуртки.
4.2. Наукові гуртки є колективними членами СНТ і мають у своєму складі постійних учасників та учасників, які беруть участь у засіданнях наукового гуртка на власний розсуд.
4.3. Постійні учасники повинні бути студентами юридичного факультету ЛНУ ім.. І. Франка, займатися науково-дослідницькою роботою на одній із кафедр юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, регулярно відвідувати засідання свого наукового гуртка і не рідше одного разу протягом навчального року виступити на них з доповіддю.
4.4. Постійними учасниками наукового гуртка є студенти, внесені до списку постійних учасників гуртка за рішенням старости та наукового керівника від кафедри факультету.
4.5. За невиконання постійними членами наукових гуртків вимог, передбачених у п. 4.3 даного Положення, Рада СНТ має право рекомендувати старості виключити їх зі складу постійних учасників наукового гуртка.
4.6. Наукові гуртки працюють на основі положень, які приймаються на засіданні наукового гуртка більшістю від його постійних членів, що беруть участь у засіданні, за погодженням з науковим керівником гуртка та відповідною кафедрою.
4.7. Формою роботи наукових гуртків є організаційні та робочі засідання.
4.8. Організаційні засідання проводяться з питань виборів старости та секретаря гуртка, затвердження плану засідань гуртка і тематики доповідей, які будуть на ньому заслуховуватися.
4.9. На робочих засіданнях заслуховуються доповіді постійних учасників та проводяться обговорення, дискусії, дебати тощо.
4.10. Під час засідання наукового гуртка ведеться протокол. В кінці кожного місяця староста повинен надати секретарю СНТ копії протоколів усіх засідань гуртка, які проводились за цей період.
4.11. У засіданнях наукових гуртків мають право брати участь студенти, аспіранти та викладачі юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, а також інші особи.
4.12. Очолюють науковий гурток староста та науковий керівник від кафедри факультету. Староста та секретар наукового гуртка обираються більшістю постійних учасників, які беруть участь у організаційному засіданні гуртка, з-поміж постійних учасників гуртка.
4.13. Щоквартально староста повинен подавати Голові СНТ звіт про роботу гуртка.
4.14. У разі визнання Радою СНТ неефективності діяльності наукового гуртка, Голова СНТ має право ініціювати перед Науково-методичною радою СНТ питання про виключення наукового гуртка зі складу колективних членів СНТ.
4.15. У разі невиконання чи неналежного виконання старостою гуртка своїх обов’язків Рада СНТ має право ставити питання про перевибори старости.

5. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

5.1. СНТ організовує, спільно з адміністрацією факультету та його кафедрами, наукові конференції таких видів:
- міжнародні;
- всеукраїнські;
- регіональні;
- факультетські;
- тематичні (галузеві);
- інші.
5.2. Умови участі в конференціях і порядок їх проведення визначаються у відповідному Положенні, яке приймається Науково-методичною радою СНТ та затверджується деканом.
5.3. Міжнародні конференції на юридичному факультеті проводяться щорічно за тематикою, яка визначається Радою СНТ спільно з Науково-методичною радою СНТ та затверджується деканом юридичного факультету.
5.4. Регіональні конференції проводяться за рішенням Ради СНТ за тематикою, яка визначається Радою СНТ разом із Науково-методичною радою СНТ та затверджується деканом юридичного факультету.
5.5. Тематичні (галузеві) конференції проводяться за поданням наукових гуртків і кафедр. Подання наукових гуртків розглядаються Науково-методичною радою СНТ та затверджуються деканом юридичного факультету.
5.6. Рішення про проведення інших конференцій приймається радою СНТ та затверджується деканом.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СНТ

6.1. Органами управління СНТ є:
- Загальні збори членів СНТ;
- Рада СНТ;
- Голова СНТ та його заступники;
- Науково-методична рада СНТ.
6.2. Загальні збори СНТ:
- затверджують річний план роботи СНТ;
- створюють допоміжні та дорадчі органи СНТ;
- приймають рішення щодо результатів роботи СНТ за півріччя та затверджують звіт Голови СНТ.
Загальні збори СНТ збираються не рідше ніж двічі на рік.
6.3. Рада СНТ є колегіальним керівним органом, що складається з Старост наукових гуртків та представників від кожного курсу факультету, які допомагають Голові СНТ в організації конференцій, дебатів, виданні друкованих видань тощо.
6.4. На час проведення наукових заходів голова СНТ створює із членів Ради СНТ робочу групу (оргкомітет), склад якої затверджується на засіданні Ради СНТ простою більшістю.
6.5. Рада СНТ збирається не рідше одного разу на місяць. В її засіданнях можуть брати участь представники деканату та кафедр факультету.
6.6. Рада СНТ координує свою діяльність з адміністрацією юридичного факультету та кафедрами і бере участь у підготовці звітних документів про наукову роботу на факультеті. Члени Ради СНТ мають право бути присутніми на засіданні Вченої Ради юридичного факультету або на засіданнях кафедр, якщо там обговорюються питання студентської наукової роботи.
6.7. Рада СНТ повинна інформувати студентів про наукові заходи, які проводяться на юридичному факультеті та поза його межами. Для цього на засіданні Ради СНТ з числа її членів створюється сектор інформації.
6.8. Рада СНТ обирає Голову СНТ на своєму засіданні більшістю в 2/3 голосів її членів строком на 1 рік.
6.9. Рада СНТ може продовжити перебування Голови СНТ на займаній посаді, повноваження якого припинились у зв’язку із закінченням навчання.
6.10. Рада СНТ має право звільнити Голову СНТ за результатами річного звіту. Рішення про звільнення Голови приймається більшістю в 2/3 голосів членів Ради СНТ.
6.11. Питання про звільнення голови СНТ має право ставити член Ради СНТ або Загальні збори СНТ більшістю голосів від присутніх на Загальних зборах СНТ, а також декан факультету.
6.12. Голова СНТ і його заступники є виконавчими органами СНТ.
6.13. Голова СНТ:
- здійснює поточне керівництво СНТ;
- приймає заяви про вступ до СНТ;
- діє без доручення від імені СНТ;
- інформує Раду СНТ про кошти, які надійшли до СНТ в порядку спонсорської допомоги, та звітує про їх використання;
- вносить рекомендації декану про використання коштів факультету на студентську наукову роботу;
- затверджує, за погодженням з відповідними кафедрами, положення про студентські наукові конференції;
- призначає першого заступника і заступника голови СНТ;
- призначає Секретаря СНТ;
- скликає Раду СНТ та керує на її засіданнях;
- доручає членам Ради СНТ виконання певних завдань, пов’язаних з організацією конференцій, дебатів, виданням наукових видань тощо;
- виконує річний план діяльності СНТ та звітує кожних півроку про результати його виконання перед Загальними зборами СНТ;
- вносить рекомендації декану факультету про відшкодування витрат на відрядження студентам, які займаються науковою роботою;
- здійснює інші повноваження, необхідні для виконання завдань СНТ.
Перший заступник і заступник Голови СНТ допомагають Голові у виконанні його функцій, діють без доручення від імені СНТ, виконують функції Голови СНТ у період його відсутності та керують певними напрямками діяльності СНТ за дорученням Голови СНТ.
6.14. Секретар СНТ веде документацію та архів СНТ. Приймає та відправляє кореспонденцію СНТ.
6.15. Науково-методична рада СНТ формується з викладачів, уповноважених кафедрами, представників деканату юридичного факультету та членів СНТ.
6.16. Науково-методична рада СНТ:
- затверджує плани наукової роботи, що проводиться в СНТ;
- дає рекомендації щодо поліпшення роботи СНТ, які повинні бути розглянуті Головою СНТ;
- у разі необхідності, вирішує питання про надання рекомендації студенту для участі у конференціях, дебатах тощо, які проводяться за межами юридичного факультету, зважаючи при цьому на думку наукового керівника;
- рекомендує до публікації у друкованих виданнях СНТ наукові праці студентів, беручи до уваги думку їх наукових керівників.
6.14. До складу науково-методичної ради СНТ за посадою входять Голова СНТ, його заступники та секретар СНТ, декан юридичного факультету, заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, а також викладачі - представники кафедр юридичного факультету, і двоє студентів, рекомендовані Радою СНТ.
6.15. За особливі успіхи у наукових дослідженнях та активну участь у студентському науковому житті науково-методична рада СНТ має право клопотати перед Вченою Радою юридичного факультету про рекомендацію студента до вступу в аспірантуру.

7. ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ СНТ

7.1. Обов’язковими щорічними друкованими виданнями СНТ є:
- міжнародний студентський науково-юридичний альманах „VIVAT JUSTITIA!” (далі – „Альманах”);
- збірники матеріалів та тез конференцій;
- інші друковані видання.
7.2. Голову редакційної колегії „Альманаху”, за пропозицією Голови СНТ, обирає Рада СНТ.
7.3. Голова редакційної колегії:
- здійснює загальне керівництво редакційною колегією;
- визначає кількість та персональний склад редакційної колегії;
- розподіляє обов’язки між членами редакційної колегії та організовує її роботу;
- здійснює інші повноваження.
7.4. Організаційні основи підготовки та видання „Альманаху” визначаються Положенням „Про студентський науково-юридичний альманах „VIVAT JUSTITIA!””, проект якого розробляється редакційною колегією „Альманаху” та затверджується Радою СНТ.

Форма входу
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Друзі сайту